Thứ Năm, 22/10/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .

School of Physics

School of Chemistry

School of Mechanical Engineering and Automation

School of Ecology and Biological Resources

School of Marine Science and Technology

School of Materials Science and Energy Engineering

School of Information Technology and Telecommunication

School of Biotechnology

School of Environmental Technology