Thứ Năm, 22/10/2020

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .

COUNCIL OF SCIENCE AND EDUCATION

PosNamePosition
1Prof. Dr. Nguyen Dai HungPresident of scientific council of the Faculty of Physics
2Prof. Dr. Nguyen Van TuyenDean of Faculty of Chemistry
3Prof. Dr. Nguyen Quang LiemDean of Faculty of Materials Science and Energy Engineering
4Prof. Dr. Phan Ngoc MinhRector of Graduate University of Science and Technology
5Prof. Dr. Pham Quoc LongPresident of scientific council of the Faculty of Chemistry
6Prof. Dr. Phung Ho HaiDean of Faculty of Mathematics
7Assoc. Prof. Dr. Chu Hoang HaDean of Faculty of Biotechnology
8Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van SinhDean of Faculty of Ecology and Biological Resources
9Prof. Dr. Vu Dinh LamVice Rector of Graduate University of Science and Technology
10Dr. Nguyen Truong ThangDean of Faculty of Information Technology and Telecommunication
11Assoc. Prof. Dr. Dinh Van ManhDean of Faculty of Mechanical Engineering and Automation
12Assoc. Prof. Dr. Vo Sy TuanDean of Faculty of Marine Science and Technology
13Assoc. Prof. Dr. Tran Tuan AnhDean of Faculty of Geosciences
14Assoc. Prof. Dr. Tran Dinh LanAssociate Dean of Faculty of Marine Science and Technology
15Assoc. Prof. Dr. Trinh Van TuyenDean of Faculty of Environmental Technology
16Prof. Dr. Nguyen Cuu KhoaDirector of Applied Materials of Science
17Assoc. Prof. Dr. Hoang Nghia SonDirector of Tropical Biology
18Prof. Dr. Tran Dai LamVice Director of Tropical Technology
19Dr. Nguyen Dieu TrinhHead of Department, Graduate University of Science and Technology
20Dr. Nguyen Thi TrungHead of Department, Graduate University of Science and Technology
21Dr. Tran Thi Phuong AnhHead of Department, Graduate University of Science and Technology