Thứ Tư, 20/01/2021

Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 . .

CURRENT BOARD OF DIRECTORS

RECTOR:

Prof. Dr. VU DINH LAM

Senior researcher

DIRECTORATEProf. Dr. VU DINH LAM

Rector of GUST

FORMER BOARD OF DIRECTORS:

2016- 2019

DIRECTORATE

Prof. Dr. PHAN NGOC MINH

Rector:

Prof. Dr. PHAN NGOC MINH

Vice Rector:

Prof. Dr. TRAN DAI LAM

Dr. NGUYEN TIEN DAT

Assoc. Prof. Dr. VU DINH LAM

2014 – 2016

DIRECTORATE

Prof. Dr. DUONG NGOC HAI

Rector:

Prof. Dr. DUONG NGOC HAI

Vice Rector:

Assoc. Prof. Dr. TRAN DAI LAM
Dr. NGUYEN TIEN DAT