Thứ Tư, 26/02/2020

❖ Khoa Khoa học và Công nghệ Biển

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Hoàng Xuân Bền Bộ môn Thủy sinh vật học TS
2 Đỗ Huy Cường Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
3 Phạm Xuân Dương Bộ môn Hải dương học TS
4 Đoàn Việt Hà Bộ môn Thủy sinh vật học TS
5 Đoàn Như Hải Bộ môn Thủy sinh vật học PGS TS
6 Nguyễn Hữu Huân Bộ môn Hải dương học TS
7 Trần Đình Lân Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
8 Bùi Hồng Long Bộ môn Hải dương học TS
9 Nguyễn Văn Long Bộ môn Thủy sinh vật học TS
10 Lê Đình Mầu Bộ môn Hải dương học TS
11 Nguyễn Văn Quân Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
12 Trần Đức Thạch Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường GS TS
13 Trần Đức Thạnh Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường GS TS
14 Nguyễn Văn Thảo Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
15 Võ Sĩ Tuấn Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường PGS TS
16 Nguyễn Xuân Vỵ Bộ môn Thủy sinh vật học TS