Chủ Nhật, 01/08/2021

❖ Khoa Khoa học và Công nghệ Biển

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Hoàng Xuân Bền Bộ môn Thủy sinh vật học TS
2 Đỗ Huy Cường Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
3 Phạm Xuân Dương Bộ môn Hải dương học TS
4 Đoàn Việt Hà Bộ môn Thủy sinh vật học TS
5 Đoàn Như Hải Bộ môn Thủy sinh vật học GS TS
6 Đỗ Mạnh Hào Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
7 Đỗ Hữu Hoàng Bộ môn Thủy sinh vật học
8 Nguyễn Hữu Huân Bộ môn Hải dương học TS
9 Nguyễn Ngọc Lâm Bộ môn Thủy sinh vật học
10 Trần Đình Lân Bộ môn Thủy sinh vật học PGS
11 Trần Đình Lân Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
12 Bùi Hồng Long Bộ môn Hải dương học TS
13 Nguyễn Văn Long Bộ môn Thủy sinh vật học TS
14 Lê Đình Mầu Bộ môn Hải dương học TS
15 Dương Thanh Nghị Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
16 Đặng Hoài Nhơn Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
17 Nguyễn Văn Quân Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường PGS TS
18 Lê Xuân Sinh Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
19 Trần Đức Thạnh Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường GS TS
20 Nguyễn Văn Thảo Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường TS
21 Hồ Văn Thệ Bộ môn Thủy sinh vật học
22 Chu Văn Thuộc Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
23 Chu Văn Thuộc Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường
24 Võ Sĩ Tuấn Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường PGS TS
25 Nguyễn Xuân Vỵ Bộ môn Thủy sinh vật học TS