Thứ Ba, 01/12/2020

DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT

Tên phòng thí nghiệm

I

Viện Cơ học

1

Phòng thí nghiệm Công trình

2

Phòng thí nghiệm Cơ học và Môi trường biển

3

Phòng thí nghiệm Thủy khí