Thứ Tư, 20/01/2021

Thứ Sáu, 15:37 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA VẬT LÝ

MÃ SỐ: 9 44 02 10

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.ESS5024Vật lý địa cầu đại cương03
2.ESS5025Cấu trúc bên trong Trái đất03
2. Các học phần tự chọn
03
3.ESS5026Địa chấn thăm dò03
4.ESS5027Thăm dò từ03
5.ESS5028Thăm dò điện03
6.ESS5029Thăm dò trọng lực03
7.ESS5030Địa chất cấu trúc03
8.ESS5031Ứng dụng địa vật lý trong nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất, môi trường, khảo cổ…03
9.ESS5032Cổ từ và các ứng dụng03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ87

ưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo