Chủ Nhật, 27/09/2020

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC

MÃ SỐ: 9 44 02 05

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.ESS5012
Các phương pháp xử lý và luận giải số liệu địa hóa, khoáng vật đồng vị
03
2.ESS5013Cơ sở hóa lý trong địa chất03
2. Các học phần tự chọn
03
3.ESS5014Địa hóa đồng vị03
4.ESS5015Mô hình hóa trong địa hóa và thạch luận03
5.ESS5016Khoáng vật học nguồn gốc03
6.ESS5017Địa hóa học ứng dụng03
7.ESS5009Phong hóa nhiệt đới ẩm03
8.ESS5007Thạch luận đá magma, biến chất03
9.ESS5006Magma-kiến tạo03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ87

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.