Thứ Tư, 20/01/2021

Thứ Bảy, 16:29 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ ĐỊA CẦU

MÃ SỐ: 9 44 01 11

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.ESS5024Vật lý địa cầu đại cương03
2.ESS5025Cấu trúc bên trong Trái đất03
2. Các học phần tự chọn
03
3.ESS5033Địa chấn học03
4.ESS5034Địa từ03
5.ESS5035Địa điện03
6.ESS5036Điện ly03
7.ESS5037Sét và phòng chống sét03
8.ESS5038Trọng lực03
9.ESS5039Bức xạ trong khí quyển03
10.ESS5040Khí hậu và biến đổi khí hậu03
11.ESS5041Quan trắc động đất03
12.ESS5042Động đất và xử lý phân tích sơ bộ số liệu động đất03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ87

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.