Chủ Nhật, 26/09/2021

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MÃ SỐ: 9 85 01 01

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các phần bắt buộc
9
1.
MAR5001
Quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường vùng bờ và biển3
2.
MAR5002
Các phương pháp điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển3
3.
MAR5003
Các hệ sinh thái biển đảo3
2. Các học phần tự chọn3
4.
MAR5004
Đánh giá và dự báo tài nguyên và môi trường biển3
5.
MAR5005
Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các thủy vực ven bờ và biển3
6.
MAR5006
Quy hoạch không gian biển3
7.
MAR5007
Ứng dụng viễn thám giám sát tài nguyên và môi trường biển3
8.
MAR5008
Tai biến môi trường vùng bờ biển, đảo và ảnh hưởng biến đổi khí hậu và dâng cao mực biển3
9.
MAR5009
Các nguồn gây ô nhiễm biển3
10.
MAR5010
Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường3
11.
MAR5011
Phân tích chính sách về tài nguyên và môi trường biển3
12.
MAR5012
Nguồn lợi sinh vật và sử dụng bền vững3
13.
MAR5013
Cá biển và thú biển3
14.
MAR5014
Rong biển3
15.
MAR5015
Thực vật biển bậc cao3
16.
MAR5016
Sinh vật phù du biển3
17.
MAR5017
Động vật không xương sống biển và nguồn lợi3
18.
MAR5018
Vi sinh vật biển3
19.
MAR5019
Môi trường sinh học và sinh vật chỉ thị3
20.
MAR5020
Kinh tế tài nguyên và môi trường biển3
21.
MAR5021
Bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học biển3
22.
MAR5022
Quản lý tổng hợp đới bờ biển3
23.
MAR5023
Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển3
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.


Các tin đã đưa: