Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Hai, 15:36 21/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ

MÃ SỐ: 9 44 01 19

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
6
1.CHE5050
Xúc tác và động học các quá trình và kỹ thuật phản ứng
2
2.CHE5051
Điện hóa học hiện đại
2
3.CHE5052
Các phương pháp nghiên cứu hóa lý hiện đại ứng dụng trong hóa học
2
2. Các học phần tự chọn
4
1.CHE5053
Tin học trong hóa học
2
2.CHE5054
Hóa học môi trường
2
3.CHE5055
Polyme dẫn và cảm biến điện hóa
2
4.CHE5056
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
2
5.CHE5057
Hóa học năng lượng tái tạo
2
6.CHE5058
Kỹ thuật xúc tác
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.