Thứ Bảy, 26/09/2020

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ

MÃ SỐ: 9 44 01 23

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc6
1.
MSE5001
Khoa học vật liệu nâng cao2
2.
MSE5002
Vật liệu và công nghệ nanô2
3.
MSE5003
Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu vật liệu2
2. Các học phần lựa chọn4
4.
MSE5004
Tính toán trong khoa học vật liệu2
5.
MSE5005
Vật liệu nano compostite2
6.
MSE5006
Tính chất từ của hệ hạt nano từ2
7.
MSE5007
Công nghệ chế tạo màng mỏng2
8.
MSE5008
Vật lý chất rắn nâng cao2
9.
MSE5009
Vật liệu bán dẫn và linh kiện nano2
10.
MSE5010
Cảm biến và chíp sinh học2
11.
MSE5011
Kỹ thuật phòng sạch2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ88

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.