Thứ Bảy, 26/09/2020

Thứ Hai, 15:36 21/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: KIM LOẠI HỌC

MÃ SỐ: 9 44 01 29

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc6
1.MSE5001
Khoa học vật liệu nâng cao
2
2.MSE5002
Vật liệu và công nghệ nanô
2
3.MSE5003
Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu vật liệu
2
2. Các học phần lựa chọn4
4.MSE5004Tính toán trong khoa học vật liệu2
5.MSE5023Luyện kim bột tiên tiến2
6.MSE5024Kim loại và hợp kim tính năng đặc biệt2
7.MSE5025Các quá trình luyện kim tiên tiến2
8.MSE5026Ăn mòn và bảo vệ kim loại nâng cao2
9.MSE5027Khoa học và công nghệ bề mặt tiên tiến2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ88
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.