Thứ Bảy, 26/09/2020

Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP

MÃ SỐ: 9 44 01 25

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc6
1.
MSE5001
Khoa học vật liệu nâng cao
2
2.
MSE5002
Vật liệu và công nghệ nanô
2
3.
MSE5003
Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu vật liệu
2
2. Các học phần lựa chọn4
4.
MSE5004
Tính toán trong khoa học vật liệu
2
5.
MSE5005
Vật liệu nano compostite
2
6.
MSE5015
Vật liệu polyme và polyme composit
2
7.
MSE5016
Vật liệu polyme chức năng
2
8.
MSE5017
Vật liệu polyme thiên nhiên
2
9.
MSE5018
Vật liệu cao su và blend
2
10.
MSE5019
Công nghệ chế tạo sơn và tạo màng thông minh
2
11.
MSE5020
Phân tích và thử nghiệm vật liệu polyme
2
12.
MSE5021
Công nghệ nano trong Y-Sinh-Dược
2
13.
MSE5022
Các phương pháp chế tạo vật liệu nano ứng dụng trong Y- Sinh- Nông
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ88
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.