Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Tư, 08:53 30/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN

MÃ SỐ: 8 44 01 04

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I. Khối kiến thức chung

6

1.

PHI1001

Triết học

3

2.

FLS1001

Ngoại ngữ chung

3

II. Khối kiến thức cơ sở

21

II.1. Học phần bắt buộc

18

3.

PHY2001

Tin học

4

4.

PHY2002

Cơ học lượng tử 1

4

5.

PHY2003

Toán cho vật lý 1

4

6.

PHY2004

Điện động lực

3

7.

PHY2005

Vật lý thống kế

3

II.2. Học phần lựa chọn

3

8.

PHY2006

Toán cho vật lý 2

3

9.

PHY2007

Cơ học lượng tử 2

3

III. Khối kiến thức chuyên ngành

27

III.1. Học phần bắt buộc

9

10.

PHY3022

Vật lý chất rắn

3

11.

PHY3024

Quang học vật rắn

3

12.

PHY3027

Các phương pháp quang phổ

3

III.2. Học phần lựa chọn

18

13.

PHY3023

Vật lý các hiện tượng từ và siêu dẫn

3

14.

PHY3026

Các phương pháp đo điện và từ

3

15.

PHY3025

Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học

3

16.

PHY3028

Công nghệ Nano

3

17.

PHY3029

Vật lý và công nghệ màng mỏng

3

18.

PHY3030

Vật liệu từ và ứng dụng

3

19.

PHY3031

Vật liệu quang và ứng dụng

3

20.

PHY3032

Vật lý, vật liệu và linh kiện cảm biến

3

III. Luận văn

10

Tổng số tín chỉ

64