Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Hai, 10:08 04/09/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

MÃ SỐ: 8 44 01 06

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I. Khối kiến thức chung

6

1.

PHI1001

Triết học

3

2.

FLS1001

Ngoại ngữ chung

3

II. Khối kiến thức cơ sở

21

II.1. Học phần bắt buộc

18

3.

PHY2001

Tin học

4

4.

PHY2002

Cơ học lượng tử 1

4

5.

PHY2003

Toán cho vật lý 1

4

6.

PHY2004

Điện động lực

3

7.

PHY2005

Vật lý thống kế

3

II.2. Học phần lựa chọn

3

8.

PHY2006

Toán cho vật lý 2

3

9.

PHY2007

Cơ học lượng tử 2

3

III. Khối kiến thức chuyên ngành

28

III.1. Học phần bắt buộc

9

10.

PHY3033

Cấu trúc hạt nhân

3

11.

PHY3034

Phản ứng hạt nhân

3

12.

PHY3035

Phương pháp và kỹ thuật ghi đo bức xạ hạt nhân

3

III.2. Học phần lựa chọn

18

13.

PHY3036

Những vấn đề cơ bản về xử lý tín hiệu hạt nhân

3

14.

PHY3037

Các thiết bị đo đạc hạt nhân hiện đại

3

15.

PHY3038

Máy gia tốc và ứng dụng

3

16.

PHY3039

Lò phản ứng hạt nhân

3

17.

PHY3040

Phân tích phổ hạt nhân

3

18.

PHY3041

Các phương pháp xử lý số liệu hạt nhân

3

19.

PHY3042

Các phương pháp phân tích hạt nhân hiện đại

3

20.

PHY3043

Mô phỏng trong vật lý hạt nhân

3

21.

PHY3044

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân

3

III. Luận văn

10

Tổng số tín chỉ

64