Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Hai, 07:19 12/03/2018

Học viện Khoa Học và Công nghệ thông báo về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2019.

Kính gửi: Các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên của Học viện KHCN

Học viện xin thông báo tới các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên của Học viện KHCN:

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2019 theo Công văn số 365/VHL-KHTC ngày 28/2/2018.

Công văn số 365/VHL-KHTC xin tải về tại đây

Đề xuất xin gửi về CV. Nguyễn Thị Ánh Dương, Điện thoại : (024) 386 999 77 Phòng QLKH&HTQT trước 16h ngày 20/3/2018 để tổng hợp gửi VAST