Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Hai, 17:29 23/04/2018

Thông báo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

Thông báo về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Toàn bộ Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2018 kèm theo danh sách các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, tải về tại đây