Thứ Sáu, 21/06/2024

❖ Khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Đặng Quang Á Bộ môn Khoa học máy tính GS TS
2 Nguyễn Thu Anh Bộ môn Hệ thống thông tin
3 Nguyễn Việt Anh Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
4 Đoàn Văn Ban Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
5 Nguyễn Bường Bộ môn Toán ứng dụng GS TS
6 Nguyễn Ngọc Cương Bộ môn Khoa học máy tính TS
7 Nguyễn Công Điều Bộ môn Toán ứng dụng TS
8 Đặng Văn Đức Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
9 Lê Bá Dũng Bộ môn Điều khiển kỹ thuật PGS TS
10 Nguyễn Đức Dũng Bộ môn Khoa học máy tính PGS TS
11 Nguyễn Long Giang Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
12 Phạm Thanh Giang Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
13 Hồ Bích Hải Bộ môn Khoa học máy tính TS
14 Đặng Xuân Hồng Bộ môn Hệ thống thông tin TS
15 Vũ Chấn Hưng Bộ môn Điều khiển kỹ thuật PGS TS
16 Trần Văn Lăng Bộ môn Khoa học máy tính PGS TS
17 Vũ Duy Lợi Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
18 Vũ Thái Luân Bộ môn Toán ứng dụng GS TS
19 Lương Chi Mai Bộ môn Khoa học máy tính PGS TS
20 Trần Đức Nghĩa Bộ môn Hệ thống thông tin TS
21 Đặng Thành Phu Bộ môn Điều khiển kỹ thuật PGS TS
22 Vũ Vinh Quang Bộ môn Toán ứng dụng TS
23 Bùi Thị Thanh Quyên Bộ môn Điều khiển kỹ thuật TS
24 Nguyễn Hữu Quỳnh Bộ môn Khoa học máy tính PGS TS
25 Nguyễn Như Sơn Bộ môn Hệ thống thông tin TS
26 Trần Thái Sơn Bộ môn Khoa học máy tính TS
27 Nguyễn Văn Tam Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
28 Ngô Quốc Tạo Bộ môn Khoa học máy tính PGS TS
29 Hoàng Đắc Thắng Bộ môn Khoa học máy tính TS
30 Nguyễn Trường Thắng Bộ môn Hệ thống thông tin PGS TS
31 Vũ Tất Thắng Bộ môn Khoa học máy tính TS
32 Vũ Đức Thi Bộ môn Hệ thống thông tin GS TS
33 Nguyễn Văn Tính Bộ môn Điều khiển kỹ thuật
34 Nguyễn Minh Tuấn Bộ môn Toán ứng dụng TS
35 Phạm Anh Tuấn Bộ môn Điều khiển kỹ thuật PGS TS
36 Phạm Minh Tuấn Bộ môn Điều khiển kỹ thuật TS
37 Hoàng Đỗ Thanh Tùng Bộ môn Hệ thống thông tin TS
38 Bùi Trọng Tuyên Bộ môn Điều khiển kỹ thuật TS
39 Thái Quang Vinh Bộ môn Điều khiển kỹ thuật PGS TS
40 Trương Nguyên Vũ Bộ môn Điều khiển kỹ thuật TS

- Giảng viên Thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm Học vị
1 Nguyễn Tân Ân PGS TS
2 Đào Nam Anh TS
3 Phạm Ngọc Anh PGS TS
4 Trương Việt Anh PGS TS
5 Hồ Tú Bảo GS TSKH
6 Trương Ngọc Châu TS
7 Châu Việt Cường PGS TS
8 Nguyễn Tuấn Đăng
9 Đặng Hữu Đạo PGS TS
10 Nguyễn Văn Định TS
11 Nguyễn Huy Đức TS
12 Lương Thế Dũng PGS TS
13 Ngô Quốc Dũng TS
14 Trần Tiến Dũng TS
15 Hồ Cẩm Hà PGS TS
16 Nguyễn Thị Thu Hà TS
17 Phạm Văn Hà TS
18 Nguyễn Hắc Hải TS
19 Nguyễn Thanh Hải PGS TS
20 Trương Nam Hải
21 Lê Đức Hậu PGS TS
22 Nguyễn Trần Hiệp TS
23 Nguyễn Cát Hồ PGS TSKH
24 Nguyễn Đình Hóa PGS TS
25 Nguyễn Xuân Hoài PGS TS
26 Trương Huy Hoàng TS
27 Đỗ Mạnh Hùng
28 Nguyễn Văn Hùng TS
29 Lê Văn Hưng TS
30 Trần Đăng Hưng PGS TS
31 Nguyen Quang Huy
32 Nguyễn Xuân Huy PGS TSKH
33 Nguyễn Thị Minh Huyền TS
34 Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
35 Dương Trung Kiên TS
36 Lại Khắc Lãi PGS TS
37 Vũ Như Lân TS
38 Vũ Hoàng Linh PGS TSKH
39 Nguyễn Văn Long PGS TS
40 Đỗ Văn Lưu PGS TS
41 Phan Xuân Minh GS TS
42 Huỳnh Văn Nam PGS TS
43 Phùng Trung Nghĩa TS
44 Phạm Văn Bạch Ngọc
45 Hoàng Ngọc Nhân TS
46 Đỗ Phúc
47 Trần Kỳ Phúc TSKH
48 Nguyễn Phùng Quang GS TSKH
49 Hồ Bảo Quốc
50 Nguyễn Anh Quỳnh TS
51 Lê Hoàng Sơn TS
52 Nguyễn Khoa Sơn GS TSKH
53 Trịnh Đình Thắng PGS TS
54 Tạ Minh Thanh TS
55 Đỗ Văn Thành PGS TS
56 Trần Thiên Thành TS
57 Trần Vũ Thiệu GS TS
58 Nguyễn Trường Thịnh PGS TS
59 Nguyễn Đại Thọ TS
60 Hồ Thuần PGS TS
61 Nguyễn Thị Thu Thủy TS
62 Nguyễn Tấn Tiến PGS TS
63 Võ Thanh Tú PGS TS
64 Nguyễn Thanh Tùng PGS TS
65 Lê Trọng Vĩnh PGS TS
66 Nguyễn Trường Xuân PGS TS