Thứ Sáu, 24/05/2024

❖ Khoa Địa lý

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Nguyễn Kim Anh Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS TS
2 Lại Vĩnh Cẩm Bộ môn Địa lý tự nhiên PGS TS
3 Đào Đình Châm Bộ môn Thủy văn học TS
4 Nguyễn Đình Dương Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS PGS TS
5 Nguyễn Mạnh Hà Bộ môn Địa lý Tài nguyên và Môi trường TS
6 Phạm Hoàng Hải Bộ môn Địa lý Tài nguyên và Môi trường GS TSKH
7 Phan Thị Thanh Hằng Bộ môn Thủy văn học PGS TS
8 Lê Thị Thu Hiền Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS TS
9 Phạm Việt Hòa Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS PGS TS
10 Nguyễn Thanh Hoàn Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS TS
11 Lê Văn Hương Bộ môn Địa lý Tài nguyên và Môi trường TS
12 Uông Đình Khanh Bộ môn Địa lý tự nhiên PGS TS
13 Nguyễn Đình Kỳ Bộ môn Địa lý tự nhiên TS
14 Nguyễn Siêu Nhân Bộ môn Địa lý tự nhiên TS
15 Đặng Xuân Phong Bộ môn Thủy văn học PGS TS
16 Hoàng Thanh Sơn Bộ môn Thủy văn học
17 Vũ Anh Tài Bộ môn Địa lý Tài nguyên và Môi trường TS
18 Vũ Anh Tài Bộ môn Địa lý tự nhiên
19 Nguyễn Thọ Bộ môn Địa lý Tài nguyên và Môi trường TS
20 Hoàng Lưu Thu Thủy Bộ môn Địa lý tự nhiên
21 Nguyễn Diệu Trinh Bộ môn Thủy văn học TS
22 Phạm Quang Vinh Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS PGS TS
23 Phạm Thế Vĩnh Bộ môn Địa lý tự nhiên TS
24 Dương Thị Hồng Yến Bộ môn Địa lý Tài nguyên và Môi trường TS