Thứ Năm, 30/05/2024

Giới thiệu chung về khoa Các khoa học trái đất

TT

Cơ cấu

Chức vụ trong khoa

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa

PGS. TS. Trần Tuấn Anh

Viện Địa chất

Phó trưởng khoa

TS. Nguyễn Xuân Anh

Viện Vật lý địa cầu

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Uông Đình Khanh

Viện Địa lý

2

Hội đồng khoa

Chủ tịch

GS.TS. Phan Trọng Trịnh

Viện Địa chất

Phó Chủ tịch

PGS.TS. Nguyễn Văn Giảng

Viện Vật lý địa cầu

Phó Chủ tịch

TS. Phan Đông Pha

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thư ký

PGS.TS. Phạm Tích Xuân

Viện Địa chất

3

Bộ môn Địa chất học

Trưởng bộ môn

GS.TS. Phan Trọng Trịnh

Viện Địa chất

Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Tích Xuân

Viện Địa chất

Bộ môn Địa mạo và cổ địa lý

Trưởng bộ môn

TS. Phan Đông Pha

Viện Địa chất

Bộ môn Vật lý địa cầu

Trưởng bộ môn

TSKH. Ngô Thị Lư

Viện Vật lý địa cầu

Bộ môn Địa vật lý

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Văn Giảng

Viện Vật lý địa cầu