Thứ Năm, 30/05/2024

❖ Khoa Các Khoa học trái đất

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Nguyễn Xuân Anh Bộ môn Vật lý địa cầu TS
2 Phan Lưu Anh Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học TS
3 Trần Tuấn Anh Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học PGS TS
4 Hà Duyên Châu Bộ môn Vật lý địa cầu PGS TS
5 Cung Thượng Chí Bộ môn Địa vật lý TS
6 Trần Quốc Cường Bộ môn Địa mạo và cổ địa lý TS
7 Phạm Thị Dung Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học TS
8 Trần Tuấn Dũng Bộ môn Địa vật lý TS
9 Nguyễn Ánh Dương Bộ môn Vật lý địa cầu TS
10 Nguyễn Văn Dương Bộ môn Vật lý địa cầu
11 Nguyễn Văn Giảng Bộ môn Địa vật lý PGS TS
12 Vũ Văn Hà Bộ môn Địa chất học
13 Đăng Thanh Hải Bộ môn Địa vật lý
14 Trần Trọng Hòa Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học PGS TSKH
15 Nguyễn Hoàng Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học PGS TS
16 Nguyễn Hoàng Bộ môn Địa chất học
17 Phạm Thị Thu Hồng Bộ môn Vật lý địa cầu TS
18 Dương Quốc Hưng Bộ môn Địa vật lý TS
19 Phạm Nam Hưng Bộ môn Địa vật lý
20 Lưu Thị Phương Lan Bộ môn Vật lý địa cầu TS
21 Ngô Thị Lư Bộ môn Vật lý địa cầu TSKH
22 Lê Huy Minh Bộ môn Vật lý địa cầu TS
23 Nguyễn Lê Minh Bộ môn Vật lý địa cầu TS
24 Nguyễn Trung Minh Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học PGS TS
25 Bùi Thị Nhung Bộ môn Vật lý địa cầu
26 Phan Đông Pha Bộ môn Địa mạo và cổ địa lý TS
27 Phùng Văn Phách Bộ môn Địa chất học TS
28 Nguyễn Hồng Phương Bộ môn Vật lý địa cầu PGS TS
29 Lê Tử Sơn Bộ môn Vật lý địa cầu
30 Nguyễn Chiến Thắng Bộ môn Địa vật lý
31 Bùi Nhị Thanh Bộ môn Địa vật lý TS
32 Lê Trường Thanh Bộ môn Địa vật lý
33 Trần Thị Mỹ Thành Bộ môn Vật lý địa cầu TS
34 Cao Đình Triều Bộ môn Địa vật lý PGS TS
35 Cao Đình Trọng Bộ môn Vật lý địa cầu TS
36 Nguyễn Như Trung Bộ môn Địa vật lý PGS TS
37 Nguyễn Thanh Tuấn Bộ môn Địa mạo và cổ địa lý
38 Trần Anh Tuấn Bộ môn Địa mạo và cổ địa lý TS
39 Vũ Đức Tùng Bộ môn Địa chất học
40 Nguyễn Trọng Vũ Bộ môn Địa vật lý TS
41 Hoàng Văn Vượng Bộ môn Địa vật lý TS
42 Phạm Tích Xuân Bộ môn Khoáng vật học và địa hóa học PGS TS