Thứ Năm, 30/05/2024

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen

· Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Genomics, Proteomics và Bioinformatics. Tiếp cận các nghiên cứu về lập ngân hàng gen, bản đồ gen của người Việt Nam; nghiên cứu ở mức độ phân tử về bệnh di truyền, ung thư, truyền nhiễm… ở người Việt Nam, nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học.

· Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về tài nguyên gen từ các nguồn động, thực vật và vi sinh vật Việt Nam, góp phần bảo tồn và khai thác nguồn gen đặc hữu của nước ta.

· Tiến hành các nghiên cứu và triển khai các vấn đề công nghệ gen phục vụ phát triển nông-lâm-ngư nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường; tham gia phát triển và đánh giá sinh vật biến đổi gen.

· Triển khai các dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ có liên quan đến công nghệ gen; tham gia xây dựng cơ sở khoa học công nghệ để phát triển Công nghiệp sinh học.

· Tiến hành nhiệm vụ đào tạo cán bộ, chủ yếu sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ và sau tiến sỹ) có năng lực nghiên cứu và chuyên sâu về công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan.

· Tiến hành nhiệm nhiệm vụ hợp tác quốc về công nghệ gen: hội nhập các chương trình giải mã gen; triển khai các nghiên cứu về genomics, proteomics, bioinformatics và các lĩnh vực khác có liên quan của khu vực và quốc tế.

· Quản lý trang, thiết bị của Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen.

Hệ thống giải trình tự gen Ion torrent

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen

Máy phân tích hệ gen 3100-Avant Genetic Analyzer

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ genNội dung đã đưa khác: