Thứ Sáu, 24/05/2024

❖ Khoa Công nghệ sinh học

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Võ Hoài Bắc Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
2 Lê Thị Nguyên Bình Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
3 Phan Văn Chi Bộ môn Sinh học phân tử tế bào GS TS
4 Đoàn Chính Chung Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
5 Lê Thị Nhi Công Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
6 Đặng Xuân Cường Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
7 Nguyễn Thị Đà Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
8 Trần Minh Đức Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
9 Nguyễn Hoàng Dũng Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
10 Nguyễn Hoàng Dũng Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
11 Lê Thị Thùy Dương Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
12 Nguyễn Thùy Dương Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
13 Đỗ Đăng Giáp Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
14 Chu Hoàng Hà Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật GS TS
15 Hoàng Phương Hà Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
16 Nguyễn Hải Hà Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
17 Nông Văn Hải Bộ môn Sinh học phân tử tế bào GS TS
18 Trương Nam Hải Bộ môn Sinh học phân tử tế bào GS TS
19 Đinh Thị Thu Hằng Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
20 Hoàng Thị Thu Hằng Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
21 Nguyễn Văn Hạnh Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
22 Vũ Văn Hạnh Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
23 Hoàng Thị Minh Hiền Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
24 Lê Thị Thu Hiền Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường PGS TS
25 Bạch Thị Mai Hoa Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
26 Kiều Thị Quỳnh Hoa Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
27 Lê Thanh Hòa Bộ môn Sinh học phân tử tế bào GS TS
28 Nguyễn Huy Hoàng Bộ môn Sinh học phân tử tế bào GS TS
29 Đặng Diễm Hồng Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường GS TS
30 Lê Thị Ánh Hồng Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
31 Lê Thị Thu Hồng Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
32 Lê Quang Huấn Bộ môn Công nghệ sinh học động vật PGS TS
33 Huỳnh Thị Thu Huệ Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
34 Đoàn Thị Thanh Hương Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
35 Nguyễn Minh Hường Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
36 Chu Nhật Huy Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
37 Phan Xuân Huyên Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
38 Đỗ Thị Huyền Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
39 Lã Thị Huyền Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
40 Nguyễn Thị Minh Huyền Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
41 Đinh Duy Kháng Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường PGS TS
42 Hoàng Quốc Khánh Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
43 Huỳnh Hoàng Như Khánh Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
44 Nguyễn Thị Kim Liên Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
45 Nguyễn Việt Linh Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
46 Phan Tường Lộc Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
47 Lê Thành Long Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
48 Lê Thành Long Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
49 Vũ Quốc Luận Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
50 Bạch Ngọc Minh Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường
51 Bạch Ngọc Minh Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường
52 Nghiêm Ngọc Minh Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường GS TS
53 Nguyễn Trung Nam Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
54 Nguyễn Thị Bích Nga Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
55 Lữ Thị Ngân Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
56 Bùi Văn Ngọc Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
57 Phạm Bích Ngọc Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật PGS TS
58 Trần Thị Ngọc Hà Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
59 Vũ Thị Hạnh Nguyên Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
60 Nguyễn Thị Nguyệt Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
61 Nguyễn Phương Nhuệ Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường PGS TS
62 Dương Tấn Nhựt Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật GS TS
63 Kim Thị Phương Oanh Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
64 Đỗ Tiến Phát Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
65 Nguyễn Thị Mai Phương Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
66 Nguyễn Thị Minh Phương Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
67 Trần Hồ Quang Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
68 Đồng Văn Quyền Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường PGS TS
69 Nguyễn Thị Như Quỳnh Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
70 Lê Văn Sơn Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
71 Nguyễn Minh Tâm Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
72 Dương Văn Tăng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
73 Bùi Đình Thạch Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
74 BÙI ĐÌNH THẠCH Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật
75 Hoàng Thanh Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật
76 Nguyễn Sỹ Lê Thanh Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
77 Lê Thị Minh Thành Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
78 Trần Trung Thành Bộ môn Sinh học phân tử tế bào
79 Đỗ Thị Thảo Bộ môn Công nghệ sinh học động vật PGS TS
80 Lê Thị Bích Thảo Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
81 Nguyễn Thị Phương Thảo Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới PGS TS
82 Nguyễn Văn Thiết Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
83 Nguyễn Kim Thoa Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
84 Đỗ Văn Thu Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
85 Nguyễn Thị Diệu Thúy Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS
86 Lý Thị Bích Thủy Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
87 Võ Thị Bích Thủy Bộ môn Công nghệ sinh học động vật PGS TS
88 Phí Quyết Tiến Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường PGS TS
89 Nguyễn Đăng Tôn Bộ môn Sinh học phân tử tế bào PGS TS
90 Trần Thu Trang Bộ môn Sinh học phân tử tế bào
91 Vũ Huyền Trang Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
92 Nguyễn Văn Trữ Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật
93 Võ Thành Trung Bộ môn Công nghệ sinh học nhiệt đới TS
94 Lê Văn Trường Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
95 Trần Trọng Tuấn Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
96 Đỗ Thị Tuyên Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
97 Hồ Tuyên Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
98 Đỗ Thị Tố Uyên Bộ môn Vi sinh vật học và môi trường TS
99 Nguyễn Tường Vân Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật TS
100 Nguyễn Thị Xuân Bộ môn Sinh học phân tử tế bào TS
101 Lê Thị Kim Xuyến Bộ môn Công nghệ sinh học động vật TS

- Giảng viên Thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm Học vị
1 Nguyễn Minh Đức TS
2 Cao Thị Thúy Hằng TS
3 Nguyễn Thị Thanh Ngân TS
4 Trần Đức Phấn PGS TS
5 Lê Thị Bích Thủy TS
6 Trần Công Toại PGS TS
7 Nguyễn Thị Trung TS
8 Trần Cẩm Tú TS
9 Quách Ngọc Tùng TS