Thứ Năm, 30/05/2024

Giới thiệu chung về khoa Công nghệ môi trường

TT

Cơ cấu

Chức vụ trong khoa

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

Viện Công nghệ môi trường

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Viện Công nghệ môi trường

2

Hội đồng khoa

Chủ tịch

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Viện Công nghệ môi trường

Phó Chủ tịch

PGS.TS. Tăng Thị Chính

Viện Công nghệ môi trường

Phó Chủ tịch

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

Phó Viện trưởng Viện Hóa học

Thư ký

TS. Lê Thanh Sơn

Viện Công nghệ môi trường

3

Bộ môn Phân tích môi trường

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Viện Công nghệ môi trường

Phó trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thành Đồng

Viện Công nghệ môi trường

Bộ môn Xử lý nước và nước thải

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Tăng Thị Chính

Viện Công nghệ môi trường

Phó trưởng bộ môn

TS. Phan Đỗ Hùng

Viện Công nghệ môi trường

Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

Viện Công nghệ môi trường

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn

Viện Công nghệ môi trường