Thứ Năm, 30/05/2024

DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT

Tên phòng thí nghiệm

I

Viện Công nghệ môi trường

1

Phân tích Độc chất môi trường

2

Phân tích Chất lượng môi trường

3

Công nghệ xử lý khí thải và chất thải rắn

4

Công nghệ xử lý nước

5

Thủy sinh học môi trường

6

Vi sinh vật môi trường

7

Công nghệ hóa lý môi trường

8

Công nghệ thân môi trường

9

Quy hoạch môi trường

10

Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường