Thứ Năm, 30/05/2024

❖ Khoa Công nghệ môi trường

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Bùi Thị Kim Anh Bộ môn Xử lý nước và nước thải PGS TS
2 Nguyễn Hoài Châu Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ PGS TS
3 Tăng Thị Chính Bộ môn Xử lý nước và nước thải PGS TS
4 Hồ Tú Cường Bộ môn Xử lý nước và nước thải TS
5 Nguyễn Trần Điện Bộ môn Phân tích môi trường TS
6 Nguyễn Thành Đồng Bộ môn Phân tích môi trường TS
7 Trần Thị Ngọc Dung Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ TS
8 Nguyễn Thị Thanh Hải Bộ môn Phân tích môi trường TS
9 Dương Thị Hạnh Bộ môn Phân tích môi trường TS
10 Hà Ngọc Hiến Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ PGS TS
11 Nguyễn Viết Hoàng Bộ môn Xử lý nước và nước thải TS
12 Nguyễn Thị Huệ Bộ môn Phân tích môi trường PGS TS
13 Phan Đỗ Hùng Bộ môn Xử lý nước và nước thải TS
14 Lê Thị Mai Hương Bộ môn Xử lý nước và nước thải PGS TS
15 Đặng Đình Kim Bộ môn Xử lý nước và nước thải GS TS
16 Trần Thị Thu Lan Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ TS
17 Nguyễn Thị Phương Mai Bộ môn Phân tích môi trường TS
18 Đỗ Văn Mạnh Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ PGS TS
19 Nguyễn Tuấn Minh Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ TS
20 Lê Thanh Sơn Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ TS
21 Phan Quang Thăng Bộ môn Phân tích môi trường TS
22 Đặng Thị Thơm Bộ môn Phân tích môi trường TS
23 Dương Thị Thủy Bộ môn Xử lý nước và nước thải PGS TS
24 Nguyễn Thu Trang Bộ môn Xử lý nước và nước thải TS
25 Trịnh Văn Tuyên Bộ môn Các quá trình và thiết bị công nghệ PGS TS