Thứ Hai, 15/08/2022

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

MÃ SỐ: 9 44 02 17

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.GEO5001Địa lý tự nhiên Việt Nam03
2.GEO5002Bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lý03
3.GEO5003Cảnh quan học03
4.GEO5004Cảnh quan sinh thái03
5.GEO5005Mô hình hóa mối quan hệ các yếu tố mặt đệm với biến đổi khí hậu03
2. Các học phần tự chọn
06
1.GEO5006Khái quát địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam03
2.GEO5007Đặc điểm địa chất – địa hình và vai trò trong sự hình thành địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam03
3.GEO5008Đặc điểm lớp phủ thổ nhưỡng và vai trò trong địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam03
4.GEO5009Đặc điểm và vai trò của khí hậu trong địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam03
5.GEO5010Đặc điểm và vai trò của thủy văn trong quá trình hình thành địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam03
6.GEO5011Đặc điểm và vai trò của lớp phủ thực vật hình thành địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam03
7.GEO5012Địa lý khu vực03
8.GEO5013Biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa03
9.GEO5014Tai biến tự nhiên và quản lý tai biến03
10.GEO5015Địa lý biển và đảo Việt Nam03
11.GEO5016Bản đồ và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ90
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.