Thứ Hai, 15/08/2022

Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC

MÃ SỐ: 9 44 02 24

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.GEO5001Địa lý tự nhiên Việt Nam03
2.GEO5002Bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lý03
3.GEO5030Quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nước03
4.GEO5031Địa lý thủy văn nâng cao03
2. Các học phần tự chọn
06
1.GEO5032Vận hành quản lý liên hồ chứa trên 1 lưu vực sông03
2.GEO5033Ứng dụng mô hình tính toán xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp phòng chống thích ứng với biến đổi khí hậu03
3.GEO5034Thuỷ văn tiêu thoát nước đô thị03
4.GEO5035Mô hình toán thuỷ văn03
5.GEO5036Diễn biến lòng dẫn và giải pháp ổn định lòng dẫn03
6.GEO5037Công trình bảo vệ cửa sông và bờ biển03
7.GEO5038Quy hoạch phòng chống lũ cho lưu vực sông và xác định hành lang thoát lũ cho các sông có đê03
8.GEO5039Hạn hán ở Việt Nam và các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ03
9.GEO5040Các tai biến lũ quét và cách phòng tránh03
10.GEO5041Cơ sở dữ liệu trong quản lý tổng hợp lưu vực sông03
11.GEO5042Quản lý tổng hợp đới bờ biển03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ90
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.