Thứ Năm, 30/05/2024

Thứ Năm, 14:04 02/04/2015

Hội nghị toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần 2 (thông báo số 1)

Hội nghị toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai được tổ chức để công bố các kết quả nghiên cứu về sinh học biển ở Việt Nam trong 5 năm vừa qua và đề xuất các định hướng nhằm khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi sinh học biển nước ta đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Hội nghị sẽ bao gồm 4 tiểu ban:

+ Đa dạng Sinh học và Bảo tồn biển

+ Nguồn lợi và Nuôi trồng biển

+ Các hoạt chất sinh học &Công nghệ biển

+ Môi trường và Viễn thám biển

Các báo cáo tham dự hội nghị đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Tuyển tập báo cáo khoa học của hội nghị, xuất bản tại NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Hình thức báo cáo: Báo cáo tại hội trường

Thời gian: tháng 11 năm 2014

Địa điểm: Viện Tài Nguyên Và Môi Trường Biển Hải Phòng

Thông tin chi tiết và form đăng kí: Hoi Nghi Sinh Hoc Bien 2014