Thứ Năm, 30/05/2024

DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT

Tên phòng thí nghiệm

I

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

1

Bảo tàng động vật

2

Côn trùng học thực nghiệm

3

Động vật học có xương sống

4

Hệ thống học côn trùng

5

Ký sinh trùng học

6

Sinh thái côn trùng

8

Sinh thái môi trường đất

9

Sinh thái môi trường nước

10

Sinh thái thực vật

11

Sinh thái viễn thám

12

Tài nguyên thực vật

13

Thực vật

14

Thực vật dân tộc học

15

Tuyến trùng học

16

Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn

II

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

1

Phòng Bảo tồn Thiên nhiên

2

Phòng Phân loại học thực nghiệm và đa dạng nguồn gen

3

Phòng Sinh học

4

Phòng Địa lý

5

Phòng Địa chất

III

Trung tâm Phát triển Công nghệ cao

1

Phòng Phát triển Công nghệ Sinh học Ứng dụng

2

Phòng Phát triển Công nghệ Hóa học

3

Phòng Phát triển Vật lý kỹ thuật

4

Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Môi trường

5

Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý Sinh học

6

Trung tâm Phát triển Công nghệ Hóa học Nông nghiệp

7

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ chế biến sau thu hoạch

8

Trung tâm Phát triển Công nghệ Vật liệu tiên tiến

9

Trung tâm Phát triển Công nghệ Tây Bắc

10

Xưởng cơ khí điện tử