Thứ Sáu, 24/05/2024

❖ Khoa Toán Học

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Nguyễn Văn Châu Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô PGS TS
2 Đoàn Trung Cường Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
3 Nguyễn Việt Dũng Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô PGS TS
4 Phan Thị Hà Dương Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê PGS TS
5 Phùng Hồ Hải Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô GS TSKH
6 Đinh Nho Hào Bộ môn Giải tích GS TSKH
7 Lê Tuấn Hoa Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô GS TSKH
8 Vũ Thế Khôi Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô PGS TS
9 Bùi Trọng Kiên Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê TS
10 Hà Minh Lam Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
11 Trần Giang Nam Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
12 Nguyễn Quỳnh Nga Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê TS
13 Hà Tiến Ngoạn Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô PGS TS
14 Vũ Ngọc Phát Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê GS TSKH
15 Hồ Đăng Phúc Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê PGS TS
16 Đoàn Thái Sơn Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê TS
17 Ngô Đắc Tân Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê GS TS
18 Nguyễn Duy Tân Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
19 Nguyễn Xuân Tấn Bộ môn Giải tích GS TSKH
20 Nguyễn Quốc Thắng Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô GS TS
21 Đinh Sĩ Tiệp Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
22 Ngô Việt Trung Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô GS TSKH
23 Trần Nam Trung Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
24 Hoàng Lê Trường Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
25 Nguyễn Anh Tú Bộ môn Giải tích TS
26 Nguyễn Bích Vân Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
27 Nguyễn Chu Gia Vượng Bộ môn Đại số, Hình học và Tô pô TS
28 Lê Hải Yến Bộ môn Toán ứng dụng và Xác xuất thống kê TS