Thứ Sáu, 24/05/2024

❖ Khoa Vật lý

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Nguyễn Bá Ân Bộ môn Quang tử PGS TS
2 Vũ Thị Bích Bộ môn Quang tử PGS TS
3 Nguyễn Thanh Bình Bộ môn Vật lý chất rắn PGS TS
4 Phạm Ngọc Điệp Bộ môn Vật lý hạt nhân PGS TS
5 Đinh Nguyên Dinh Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
6 Huỳnh Thanh Đức Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
7 Đặng Bích Hà Bộ môn Quang tử TS
8 Đỗ Quang Hòa Bộ môn Vật lý kỹ thuật PGS TS
9 Nguyễn Thị Lâm Hoài Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
10 Trịnh Xuân Hoàng Bộ môn Vật lý lý thuyết PGS TS
11 Nguyễn Đại Hưng Bộ môn Quang học GS TS
12 Nguyễn Việt Hưng Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
13 Đỗ Quốc Khánh Bộ môn Quang học TS
14 Lê Hồng Khiêm Bộ môn Vật lý hạt nhân GS TS
15 Nguyễn Anh Kỳ Bộ môn Vật lý lý thuyết PGS TS
16 Nguyễn Trí Lân Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
17 Nghiêm Thị Hà Liên Bộ môn Vật lý kỹ thuật PGS TS
18 Hoàng Ngọc Long Bộ môn Vật lý lý thuyết GS TS
19 Ngô Trà Mai Bộ môn Vật lý kỹ thuật PGS TS
20 Lê Đình Mầu Bộ môn Quang tử TS
21 Phạm Hồng Minh Bộ môn Quang học PGS TS
22 Phạm Tuấn Minh Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
23 Đỗ Thị Nga Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
24 Trần Hồng Nhung Bộ môn Quang tử PGS TS
25 Phạm Văn Thái Bộ môn Quang học TS
26 Nguyễn Toàn Thắng Bộ môn Vật lý lý thuyết GS TS
27 Ngô Văn Thanh Bộ môn Vật lý lý thuyết PGS
28 Nguyễn Thị Kim Thanh Bộ môn Vật lý lý thuyết TS
29 Kim Tiến Thành Bộ môn Vật lý hạt nhân TS
30 Trần Đức Thiệp Bộ môn Vật lý hạt nhân GS TS
31 Ngô Mạnh Tiến Bộ môn Vật lý kỹ thuật TS
32 Trần Minh Tiến Bộ môn Vật lý lý thuyết PGS TS
33 Nguyễn Trọng Tĩnh Bộ môn Vật lý kỹ thuật TS
34 Trần Đình Trọng Bộ môn Vật lý hạt nhân TS
35 Đinh Văn Trung Bộ môn Quang học PGS TS
36 Hoàng Anh Tuấn Bộ môn Vật lý lý thuyết PGS TS
37 Đỗ Hoàng Tùng Bộ môn Vật lý kỹ thuật TS
38 Nguyễn Huy Việt Bộ môn Vật lý lý thuyết PGS TS
39 Hà Xuân Vinh Bộ môn Vật lý kỹ thuật TS

- Giảng viên Thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm Học vị
1 Phạm Đức Khuê PGS TS
2 Nguyễn Thị Thúy Liễu TS
3 Phan Văn Nhâm TS
4 Doãn Hà Thắng TS