Thứ Sáu, 21/06/2024

Giới thiệu chung về khoa Hoá học

STT

Cơ cấu

Chức vụ trong khoa

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

Viện Hóa học

Phó trưởng khoa

GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Viện Hóa sinh biển

2

Hội đồng khoa

Chủ tịch

GS.TS. Phạm Quốc Long

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Phó Chủ tịch

PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Viện Hóa học

Phó Chủ tịch

TS. Nguyễn Xuân Nhiệm

Viện Hóa sinh biển

Thư ký

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

3

Bộ môn Hóa hữu cơ

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Viện Hóa sinh biển

Phó trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Xuân Nhiệm

Viện Hóa sinh biển

Bộ môn Hóa sinh hữu cơ

Trưởng bộ môn

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

Viện Hóa học

Phó trưởng bộ môn

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

Viện Hóa học

Bộ môn Vô cơ

Trưởng bộ môn

GS. Trần Đại Lâm

Học viện Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Hóa phân tích – môi trường

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Viện Hóa học

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

Viện Hóa học

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Bộ môn Kỹ thuật Hóa học

Trưởng bộ môn

TS. Phan Thanh Thảo

Viện Công nghệ Hóa học

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS. Ngô Kim Chi

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Trưởng bộ môn

GS.TS. Phạm Quốc Long

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Phó trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ

Phó trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Ngọc Tùng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ