Thứ Sáu, 21/06/2024

DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT

Tên phòng thí nghiệm

I

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1

Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về an toàn thực phẩm và môi trường

2

Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin

3

Phòng thí nghiệm trọng điểm về môi trường không khí

4

Phòng thí nghiệm chuyên ngành hoá dược tại TP Hồ Chí Minh

5

Phòng thí nghiệm nghiên cứu hoá sinh