Thứ Tư, 29/05/2024

Giới thiệu chung về khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng

TT

Cơ cấu

Chức vụ trong khoa

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa

GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

Viện Khoa học vật liệu

Phó trưởng khoa

GS.TS. Thái Hoàng

Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

Phó trưởng khoa

TS. Đoàn Văn Bình

Viện Khoa học năng lượng

2

Hội đồng khoa

Chủ tịch

GS.TS. Thái Hoàng

Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Phó Chủ tịch

GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

Viện Khoa học vật liệu

Phó Chủ tịch

TS. Đoàn Văn Bình

Viện Khoa học năng lượng

Thư ký

PGS.TS. Vũ Đình Lãm

Khoa học vật liệu

3

Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử

Trưởng bộ môn

GS.TS. Đào Trần Cao

Viện Khoa học vật liệu

Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Văn Hội

Viện Khoa học vật liệu

Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

Trưởng bộ môn

GS.TS. Thái Hoàng

Viện kỹ thuật nhiệt đới

Bộ môn Vật liệu kim loại

Trưởng bộ môn

TS. Đoàn Đình Phương

Viện Khoa học vật liệu

Bộ môn Kỹ thuật năng lượng

Trưởng bộ môn

TS. Ngô Tuấn Kiệt

Viện Khoa học năng lượng