Thứ Năm, 30/05/2024

❖ Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng

- Giảng viên Cơ hữu

STT Họ và tên Bộ môn Học hàm Học vị
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
2 Lương Thị Bích Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
3 Đoàn Văn Bình Bộ môn Kỹ thuật năng lượng TS
4 Đoàn Văn Bình Bình Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
5 Đào Trần Cao Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử GS TS
6 Lê Hà Chi Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
7 Trần Thị Kim Chi Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
8 Vũ Đức Chính Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
9 Nguyễn Văn Chúc Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
10 Lưu Minh Đại Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
11 Nguyễn Huy Dân Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử GS TS
12 Bùi Duy Du Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
13 Lại Thị Kim Dung Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
14 Ngô Thanh Dung Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
15 Phan Tiến Dũng Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
16 Phạm Hồng Dương Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
17 Nguyễn Hoàng Duy Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
18 Hồ Trường Giang Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
19 Lâm Thị Kiều Giang Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
20 Nguyễn Thị Bích Hà Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
21 Vũ Thị Thái Hà Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
22 Nguyễn Đại Hải Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
23 Tô Thị Xuân Hằng Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
24 Lê Xuân Hiền Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp GS TS
25 Nguyễn Sĩ Hiếu Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
26 Nguyễn Văn Hiệu Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử GS TS
27 Thái Hoàng Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp GS TS
28 Phạm Văn Hội Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
29 Lê Văn Hồng Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử PGS TS
30 Nguyễn Tuấn Hồng Bộ môn Kỹ thuật năng lượng TS
31 Phan Ngọc Hồng Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
32 Trần Thu Hương Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
33 Nguyễn Thanh Hường Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
34 Bùi Huy Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
35 Lê Quang Huy Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
36 Hoàng Thị Khuyên Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
37 Bùi Xuân Khuyến Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
38 Ngô Tuấn Kiệt Bộ môn Kỹ thuật năng lượng TS
39 Vũ Đình Lãm Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử GS TS
40 Ngô Phương Lê Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
41 Ngô Thị Hồng Lê Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
42 Nguyễn Quang Liêm Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử GS TS
43 Lê Thị Hồng Liên Bộ môn Vật liệu kim loại PGS TS
44 Nguyễn Thu Loan Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
45 Nguyễn Văn Long Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
46 Phạm Duy Long Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử PGS TS
47 Đỗ Hùng Mạnh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử PGS TS
48 Lê Quốc Minh Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử GS TS
49 Ngô Quang Minh Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
50 Phan Ngọc Minh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử GS TS
51 Vũ Xuân Minh Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
52 Nguyễn Hoài Nam Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
53 Phạm Hồng Nam Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
54 Nguyễn Thuý Nga Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
55 Nguyễn Thúy Nga Bộ môn Kỹ thuật năng lượng TS
56 Phạm Thu Nga Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
57 Nguyễn Xuân Nghĩa Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
58 Vũ Thị Nghiêm Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
59 Đào Ngọc Nhiệm Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
60 Nguyễn Quang Ninh Bộ môn Kỹ thuật năng lượng TS
61 Vương Thị Kim Oanh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
62 Vũ Minh Pháp Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
63 Nguyễn Ngọc Phong Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
64 Trần Đình Phong Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử
65 Nguyễn Xuân Phúc Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử GS TSKH
66 Đoàn Đình Phương Bộ môn Vật liệu kim loại TS
67 Lê Quang Phương Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
68 Nguyễn Ngọc Phương Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
69 Nguyễn Đình Quang Bộ môn Kỹ thuật năng lượng TS
70 Lê Xuân Quế Bộ môn Kỹ thuật năng lượng PGS TS
71 Nguyễn Văn Quí Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
72 Nguyễn Thế Quỳnh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
73 Phạm Thy San Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
74 Lê Quang Sáng Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
75 Lê Quang Sáng Bộ môn Kỹ thuật năng lượng
76 Hoàng Anh Sơn Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
77 Vũ Hồng Sơn Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
78 Phạm Văn Thạch Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
79 Bùi Hùng Thắng Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
80 Phạm Đức Thắng Bộ môn Vật liệu kim loại PGS TS
81 Cao Thị Thanh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
82 Phạm Thị Thanh Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
83 Nguyễn Trọng Thành Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
84 Trần Đăng Thành Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử PGS TS
85 Ngô Kế Thế Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
86 Phạm Hữu Thiện Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
87 Đỗ Thị Anh Thư Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử TS
88 Hà Phương Thư Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử PGS TS
89 Đào Nguyên Thuận Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS
90 Ứng Thị Diệu Thúy Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
91 Nguyễn Văn Tích Bộ môn Vật liệu kim loại PGS TS
92 Trần Quốc Tiến Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
93 Trịnh Anh Trúc Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
94 Trần Bảo Trung Bộ môn Vật liệu kim loại TS
95 Phan Văn Trường Bộ môn Vật liệu kim loại TS
96 Nguyễn Mạnh Tuấn Bộ môn Công nghệ và linh kiện điện tử PGS TS
97 Nguyễn Văn Tuấn Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
98 Nguyễn Phương Tùng Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp PGS TS
99 Nguyễn Thanh Tùng Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử PGS TS
100 Nguyễn Đức Văn Bộ môn Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp TS
101 Nguyễn Vũ Bộ môn Công nghệ vật liệu quang điện tử và quang tử TS

- Giảng viên Thỉnh giảng

STT Họ và tên Học hàm Học vị
1 Nguyễn Hải Yến TS