Thứ Sáu, 24/05/2024

Thứ Sáu, 21:30 18/08/2017

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2017)

- Tên Hội thảo: The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2017)

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: October 18-20, 2017

- Địa điểm tổ chức: Quynhon, Vietnam

- Đơn vị tổ chức:Quy Nhon University (QNU)

- Hạn gửi bài:15/06/2017

- Website: www.atc-conf.org/