Thứ Bảy, 13/07/2024

Thứ Sáu, 19:35 18/08/2017

The Asia-Pacific Symposium on INTELLIGENT AND EVOLUTIONARY SYSTEMS (IES 2017)

Tên Hội thảo: The Asia-Pacific Symposium on INTELLIGENT AND EVOLUTIONARY SYSTEMS (IES 2017)

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: November 15-17, 2017

- Địa điểm tổ chức: Hanoi, Vietnam

- Đơn vị tổ chức: Le Quy Don Technical University.

- Hạn gửi bài: 06/08/2017

- Website: fit.lqdtu.edu.vn/ies2017/