Thứ Sáu, 21/06/2024

Thứ Sáu, 18:38 18/08/2017

The National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2017)

Tên Hội thảo: The National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS 2017)

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: November 24-25, 2017

- Địa điểm tổ chức: Hanoi, Vietnam

- Đơn vị tổ chức:University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi.

- Hạn gửi bài:20/08/2017

- Website:www.nafosted-nics.org/