Chủ Nhật, 03/12/2023

Thứ Sáu, 20:32 18/08/2017

The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017)

- Tên Hội thảo: The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017)

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: October 19-21, 2017

- Địa điểm tổ chức: Hue, Vietnam

- Đơn vị tổ chức:Hue University of Education (HUE)

- Hạn gửi bài:15/06/2017

- Website: kse2017.dhsphue.edu.vn/