Thứ Bảy, 13/07/2024

Thứ Sáu, 17:40 18/08/2017

The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017)

Tên Hội thảo: The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017)

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: December 7-8, 2017

- Địa điểm tổ chức: Nha Trang, Vietnam

- Đơn vị tổ chức: Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam

- Hạn gửi bài:31/08/2017

- Website: www.soict.org/