Thứ Sáu, 24/05/2024

Thứ Sáu, 14:44 18/08/2017

The International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM)

- Tên Hội thảo: The International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM)

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: 15 - 17 March, 2018

- Địa điểm tổ chức: Hanoi, Vietnam

- Đơn vị tổ chức: Hanoi National University of Education (HNUE)

- Hạn gửi bài:

- Website:www.jaist.ac.jp/IUKM/IUKM2018/