Thứ Ba, 24/04/2018

Mã đề tài: VAST01.02/14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Vũ Tất Thắng, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.04-14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiến Phương, Xếp loại: Khá, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.09/14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.08/15-16, Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Dũng, Xếp loại: Xuất sắc, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mã đề tài: VAST01.02/14-15, Tên chủ nhiệm: TS. Hồ Bích Hải, Xếp loại: Khá, Thời gian thực hiện: 2014-2015

Xem thêm tin