Thứ Ba, 24/04/2018

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018 của 12 khoa với 53 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc Học viện


Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 222/QĐ-HVKHCN ngày 15 tháng 05 năm 2017, công nhận trúng tuyển 144 Nghiên cứu sinh, có danh sách kèm theo.