Thứ Ba, 24/04/2018

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp vật tư phục vụ hoạt động thường xuyên của Học viện Khoa học và Công nghệ năm 2018” với thông tin chi tiết như sau:


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên của Học viện Khoa học và Công nghệ quý 2 năm 2018” với thông tin chi tiết như sau:


Học bổng tiến sĩ ngành Hoá học tại Viên Công nghệ Hoá học Hàn Quốc, KRICT

Ba suất Học bổng tiến sĩ ngành Hoá học tại Viên Công nghệ Hoá học Hàn quốc, KRICT


Xem thêm tin