Chủ Nhật, 27/09/2020

Thứ Sáu, 15:35 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC

MÃ SỐ: 9 44 02 01

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
06
1.ESS5001Kiến tạo và địa động lực hiện đại03
2.ESS5002Bồn trầm tích và các phương pháp nghiên cứu03
2. Các học phần tự chọn
03
3.ESS5003Địa chất Đệ tứ và vỏ phong hóa03
4.ESS5004Tai biến địa chất03
5.ESS5005Trắc địa vũ trụ03
6.ESS5006Magma-kiến tạo03
7.ESS5007Thạch luận đá magma, biến chất03
8.ESS5008Kiến tạo –sinh khoáng03
9.ESS5009Phong hóa nhiệt đới ẩm03
10.ESS5010Công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa chất và tai biến thiên nhiên03
11.ESS5011Địa chất biển03
3. Các chuyên đề tiến sĩ06
4. Tiểu luận tổng quan02
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ87

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.