Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Tư, 15:36 23/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT HÓA HỌC

MÃ SỐ: 9 52 03 01

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
6
1.CHE5068
Kĩ thuật và tối ưu hoá các quá trình CNHH
2
2.CHE5069
Điều khiển và mô phỏng các quá trình CNHH
2
3.CHE5070
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học nâng cao
2
2. Các học phần tự chọn
4
1.CHE5071
Kĩ thuật phân tách các hệ nhều cấu tử
2
2.CHE5072
Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc vật chất
2
3.CHE5073
Cơ sở lý thuyết công nghệ các chất vô cơ
2
4.CHE5074
Động học từ nghiên cứu đến kĩ thuật phản ứng
2
5.CHE5075
Kĩ thuật khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên
2
6.CHE5076
Xử lý số liệu trong hoá học
2
7.CHE5077
Cơ sở kĩ thuật hoá học trong Bảo vệ môi trường
2
8.CHE5078
Thiết kế quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hoá trong CNHH
2
9.CHE5079
Hoá học vật liệu vô cơ và nano
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.