Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ (BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ)

MÃ SỐ: 9.44.01.14

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
6
1.CHE5001
Dược liệu biển
2
2.CHE5002
Tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học
2

3.

CHE5003
Các phương pháp xác định cấu hình tuyệt đối các hợp chất hữu cơ quang hoạt
2
2. Các học phần tự chọn
4
1.CHE5004
Độc tố hữu cơ từ nguồn sinh vật biển
2
2.CHE5005
Các phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học ứng dụng trong hóa sinh hữu cơ
2
3.CHE5006
Các phương pháp phổ trong nghiên cứu cấu trúc các hợp chất hữu cơ nâng cao
2
4.CHE5007
Sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp nâng cao
2
5.CHE5008Hóa học xanh2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88

CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ (BỘ MÔN HÓA SINH HỮU CƠ)

MÃ SỐ: 9.44.01.14

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc6
1.CHE5009Xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp hoá lý hiện đại2
2.CHE5010Hóa hữu cơ nâng cao2
3.CHE5011Hoá sinh hữu cơ2
2. Các học phần tự chọn4
1.CHE5012Một số chương chọn lọc trong tổng hợp hữu cơ2
2.CHE5013Hoá dược2
3.CHE5014Sinh tổng hợp các HCTN thứ cấp2
4.CHE5015Một số chương chọn lọc trong hóa hợp chất thiên nhiên2
5.CHE5016Tổng hợp các hợp chất cơ kim2
6.CHE5017Hóa chất bảo vệ thực vật nguồn gốc thiên nhiên2
7.CHE5018Công nghệ chiết tách, tinh chế HCTN2
8.CHE5019Công nghệ diezen sinh học2
9.CHE5020Vật liệu hữu cơ trong thu và chuyển hóa năng lượng2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88

CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ - HÓA CAO PHÂN TỬ(BỘ MÔN HÓA SINH

HỮU CƠ)

MÃ SỐ: 9.44.01.14

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc6
1.CHE5021Hóa lý polyme hiện đại2
2.CHE5022Hoá học polyme hiện đại2
3.CHE5023Gia công vật liệu polyme và các phương pháp gia công tiên tiến2
2. Các học phần tự chọn4
1.CHE5024Polyme ưa nước và ứng dụng2
2.CHE5025Phân hủy và ổn định polyme2
3.CHE5026Vật liệu polyme và polyme composit2
4.CHE5027Vật liệu polyme chức năng2
5.CHE5028Vật liệu polyme thiên nhiên2
6.CHE5029Công nghệ chế tạo sơn và tạo màng thông minh2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.