Thứ Bảy, 26/09/2020

Thứ Bảy, 15:36 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LIỆU QUANG HỌC, QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG TỬ

MÃ SỐ: 9 44 01 27

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc6
1.
MSE5001
Khoa học vật liệu nâng cao
2
2.
MSE5002
Vật liệu và công nghệ nanô
2
3.
MSE5003
Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu vật liệu
2
2. Các học phần lựa chọn4
4.
MSE5004
Tính toán trong khoa học vật liệu
2
5.
MSE5005
Vật liệu nano compostite
2
6.
MSE5007
Công nghệ chế tạo màng mỏng
2
7.
MSE5008
Vật lý chất rắn nâng cao
2
8.
MSE5009
Vật liệu bán dẫn và linh kiện nano
2
9.
MSE5012
Vật liệu quang tử
2
10.
MSE5013
Quang phổ phân tử
2
11.
MSE5014
Nano quang tử
2
12.
MSE5010
Cảm biến và chíp sinh học
2
13.
MSE5011
Kỹ thuật phòng sạch
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án70
Tổng số tín chỉ88
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.