Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Hai, 15:45 05/02/2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Ngày 02/02/2018 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018 như sau:

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018